Redoviti desetosatni program

Cjelodnevni program provodi se u jasličkim i vrtićkim skupinama. Temeljen je na humanističko-razvojnoj koncepciji odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi koji u prvi plan stavlja DIJETE, njegove potrebe, prava i odgovornosti, te sustavno poticanje cjelovitog razvoja djeteta.
U predškolskom programu i kurikulumu ostvaruju se ciljevi kojima se potiče cjelokupni tjelesni, intelektualni, psihofizički, emocionalni, moralni i duhovni razvoj djeteta. Sadržaji djetetova učenja nisu strogo određeni jer se djeca uče čineći, izravnim stjecanjem iskustva te svako dijete sukladno svojim interesima, potrebama i mogućnostima bira sadržaje i partnere čime istražuje i uči na njemu svrhovit način.
U jasličkim je skupinama naglasak programa na senzomotoričkim aktivnostima koje se provode s djecom jasličke dobi, kao i osvještavanju važnosti kretanja u ovoj dobi. Svjesni važnosti prve tri godine života i plasticiteta mozga djece odgojitelji i stručni suradnici trude se pravovremeno i kroz različita osjetila zadovoljiti potrebe djece s ciljem cjelovitog psihofizičkog razvoja. Dnevni ritam u jasličkim odgojnim skupinama uvjetovan je dobi i brojem djece u grupi, njihovom razvojnom razinom i individualnim potrebama, a odrednice njegove kvalitete su fleksibilnost, uravnoteženost i ustaljen slijed aktivnosti.
 • Na putu izgrađivanja suradničkih odnosa Dječji vrtić Medo Brundo za roditelje djece jasličke dobi organizira radionice „Rastimo zajedno“ kroz ciklus od 11 interaktivnih  susreta, te tematske edukativne tribine prema interesu  odgojitelja i roditelja.
U vrtićkim se odgojnim skupinama program temelji napromišljenom i bogato strukturiranom okruženju i poticajnoj materijalnoj sredini koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštvu te poznavanje  zakonitosti rasta i razvoja djeteta. Osnovni cilj i zadaće programa usmjereni su očuvanju tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta te poticanju cjelovitog razvoja svih funkcija i svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu. Jedan od važnih ciljeva rada je poticanje partnerskog odnosa s roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja – optimalnog razvoja djeteta.
Cilj provedbe redovitog 10-satnog programa je stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i, posredno, kvaliteti njegova obiteljskoga života te osiguravanje takvih uvjeta koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci.

Naše ciljeve ostvarujemo kroz:
 • zadovoljavanje specifičnih komunikacijskih, razvojnih i obrazovnih potreba djeteta
 • individualni, pravovremeni i razvojno primjereni pristup poticanja razvoja svakog djeteta
 • brigu o zdravlju, prehrani i sigurnosti djece
 • osmišljavanje aktivnosti u kojima će dijete moći iskazivati svoje potencijale
 • stvaranje kreativnog ozračja
 • zainteresiran, nedirektivni stav odgojitelja
 • usvajanje vještina potrebnih za zadovoljavajuće funkcioniranje u socijalnom okruženju
 • građenje suradnje i timskog pristupa radu
 • stvaranju uvjeta za partnerstvo s roditeljima/obiteljima djece polaznika Vrtića
 • suradnju s društvenom sredinom
 
Misija našeg programa je stvaranje uvjeta za cjelovit razvoj djeteta u predškolskim ustanovama, uzimajući u obzir razvojne i druge čimbenike poput osobnih potreba djeteta, obitelji iz koje je dijete, šireg socijalnog okruženja djeteta, dječjih prava i sl. Djelujući na ovakav način potiče se razvoj kompetencija koje su ključne za snalaženje i aktivno sudjelovanje u svakodnevnom osobnom te kasnije profesionalnom i društvenom životu. Svrha djelovanja svih izravnih i neizravnih sudionika odgojno obrazovnog procesa jest dobrobit za dijete, sada i u budućnosti.

© 2014 Vrtić Medo Brundo. Sva prava pridržana.